Доплата учителям – логопедам

Содержание
  1. Профсоюз работников образования и науки Республики Казахстан
  2. Вопрос: В образовательном учреждении (дошкольное отделение) работает учитель-логопед. Является ли педагогическая нагрузка учителя-логопеда в количестве 20 часов рабочим временем? Или же рабочее время учителя – логопеда включает 20 часов педагогической нагрузки в рамках 36 часовой рабочей недели, где оставшиеся 16 часов – иной функционал (подготовка к занятиям, консультации с родителями, участие в педагогических советах и т.д.)? Если все таки 20 часов являются рабочим временем учителя логопеда (4 часа в день), должны ли мы включать сюда перерыв для отдыха и питания? Если да, то как мы можем это сделать при непрерывной работе с детьми… (информационный портал Роструда
  3. Вопрос: Какова оплата труда учителя-логопеда в 2015 году? Что в нее входит? Снимается ли 20% надбавка за сложность? Если да, то почему? Если нет – правомерно ли снятие ее работодателем? Почему снимают доплату за категорию? (информационный портал Роструда

Профсоюз работников образования и науки Республики Казахстан

Доплата учителям - логопедам

  Оплата труда

Какой порядок исчисления заработная плата учителя математики высшего уровня квалификации, второй квалификационной категории, имеющего стаж работы по специальности 5 лет?

Подробные разъяснения о порядке исчисления заработной платы педагогических работников государственных учреждений и казенных предприятий даны в статье «Система оплаты труда педагогических работников», размещенной в рубрике «Деятельность» подрубрики «Правовая служба» настоящего сайта.

Месячная заработная плата учителя математики высшего уровня квалификации второй квалификационной категории, имеющего стаж работы по специальности 5 лет, (реестровая группа В2-3) составит:- тарифная ставка (из расчета 18 часов преподавания)  17697 тенге * 3.73 = 66009.81 тенге (где 17697 – базовый должностной оклад, 3.

73 – коэффициент расчета);- доплата за особые условия труда гражданских служащих 66009.81 * 10 % = 6601 тенге;- доплата за проверку письменных работ 17697 тенге * 20 % = 3539 тенге;- доплата за классное руководство в 5-11 (12) классах (при наличии данной обязанности) 17697 тенге * 30 % = 5309 тенге.

Итого: 66010 тенге + 6601 тенге + 3539 тенге + 5309 тенге = 81459 тенге.

Базовый должностной оклад по состоянию на 13 июля 2017 года составляет 17697 тенге.

Техникалық кызметкерлердің (мектептегі еден жуушы, ұста(плотник),вахта қызметкері; мини-центрдің тәрбиеші көмекшісі, кіржуу машинасы операторы) еңбек ақысы мен соған қосымша төленетін ақшаның түрлерн, сондай-ак ақылы еңбек демалысы неше күн, еңбек демалысына қосылатын қосымша күндер мен сауықтыру ақысының сомасын толық түрде жазып беруіңізді сұраймын.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі  Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 2015 жылғы 31-желтоқсандағы № 1193 Қаулысымен анықталады (әрі қарай – Қаулы).

Қаулының 3-т.

сәйкес, ұйым қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары (тарифтік ставкалар) (ЛЖ) атқаратын лауазымдарының мамандығы бойынша лауазымдар мен жұмыс өтілінің санатына, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген базалық лауазымдық жалақының (БЖЛ) мөлшеріне тағайындалған біліктілік разрядтарына қарай олардың лауазымдық жалақыларын (ставкаларды) есептеу үшін бекітілген тиісті коэффициенттерді көбейту жолымен айқындалады.Жалақы жұмыс өтілін және штаттық кестемен белгіленген біліктілік разрядын ескере отырып, әрбір қызметкер үшін жеке еcептеледі.Сіз көрсеткен мамандықтардан, ҚР стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Комитетінің 1999 жылғы 16-қазандағы № 22 қаулысымен бекітілген және қолданысқа енгізілген, Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігімен әзірленген ҚР МС 01-2005 қызметтер Сыныптауышына сәйкес, біліктілікті жұмысшыларға «ағаш шебері» және «кір жуу машинисі» жатады.«Тәрбиешінің көмекшісі» техникалық орындаушылар санатына жатқызылды.Қаулының 3-қосымшасындағы ескертпемен азаматтық қызметшілердің құрамына білікті жұмысшылардың кіретіні анықталған.Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 139-бабының 10-тармағына сәйкес, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілерге ақылы жыл сайынғы еңбек демалысын беру кезінде күнтізбелік жылда бір рет төленетін лауазымдық айлық мөлшерінде сауықтыру жәрдемақысымен кемінде 30 күнтізбелік күн ұзақтығымен негізгі ақылы жыл сайынғы еңбек демалысы беріледі.Азаматтық қызметшілер болып табылатын «ағаш шеберіне», «тәрбиешінің көмекшісіне», «кір жуу машинисіне» еңбек демалысы 30 күнтізбелік күн ұзақтығымен беріледі.«Қызметтік үй-жайларды тазалаушы» мен «вахтер» үшін ҚР Еңбек кодексінің 88-бабына сәйкес негізгі жыл сайынғы еңбек демалысы 24 күнтізбелік күн ұзақтығымен беріледі. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрінің 2015 жылғы 28-желтоқсандағы № 1053 бұйрығымен бекітілген ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстардың Тізбесіне, жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысына құқық беретін кәсіптер мен лауазымдардың Тізіміне сәйкес, «қызметтік үй-жайлар тазалаушысына» 6 күнтізбелік күн ұзақтығымен қосымша еңбек демалысы беріледі.Сіз көрсеткен қызметкерлер үшін Қаулыға сәйкес қосымша ақылардың төмендегідей түрлері белгіленген:- «тәрбиешінің көмекшісі» – зарарсыздандырғыш құралдармен жұмыс жасағаны үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 4-қосымшасының 2-т. 9)т.);- «кір жуу машинисі» –ауыр және зиянды жұмыс жағдайлары үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 18-қосымшасының 9-т. 1)т.);- зарарсыздандырғыш құралдарды қолданатын «қызметтік үй-жайлар тазалаушысы»– БЛЖ-дан 20%; зарарсыздандырғыш құралдарды қолданып дәретханаларды тазарту кезінде– ауыр және зиянды жұмыс жағдайлары үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 18-қосымшасының 9-т. 2)т.)

Сонымен қатар, Қаулының 18-қосымшасының 15-тармағымен мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне айрықша жұмыс жағдайлары үшін лауазымдық жалақыдан 10 пайыз көлемінде қосымша ақы көзделген.   

Относится ли водитель автобуса организации образования к гражданским служащим? И оплачивается ли ему пособие на оздоровление?

Согласно п.п. 2) п. 1 ст.

1 Трудового кодекса Республики Казахстан гражданский служащий – лицо, занимающее в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую штатную должность в казенных предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющее должностные полномочия в целях реализации их задач и функций, осуществления технического обслуживания и обеспечения функционирования государственных органов.Примечанием к Приложению 3 к  постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» определено, что в состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие.Отнесение работников рабочих специальностей к группам квалифицированного и неквалифицированного труда производится на основании Классификатора занятий. Классификатором занятий ГК РК  01-2005, разработанным Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, утвержденным и введенным в действие постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Казахстан от 16 октября 1999 года № 22, водители всех автомототранспортных средств отнесены к группам рабочих квалифицированного труда.

В том случае, если водители школьных автобусов состоят в трудовых отношениях с соответствующими организациями образования, являются штатными работниками, то они, безусловно, являются гражданскими служащими и имеют право на получение пособия к оздоровлению к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску в размере должностного оклада согласно п. 10 ст. 139 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Как производится оплата труда швеи в школе-интернате?

Примечанием к Приложению 3 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» определено, что отнесение выполняемых работ к определенной сложности и присвоение квалификационных разрядов рабочим производятся в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих. В состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие.Согласно разделу 24 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 46), утвержденному приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м, для «швеи» самым низким разрядом является 2 разряд, а высоким 6 разряд.

Оплата труда рабочих, в том числе швеи, производится по разряду, установленному штатным расписанием.

Я учитель русского языка и литературы, имею вторую квалификационную категорию. С сентября 2016 года преподаю 3,5 часа уроки на дому детям-инвалидам с заболеваниями центральной нервной системы, с ограниченными возможностями в физическом развитии.

Мне производят оплату только по моей второй квалификационной категории без надбавки.

Положена ли мне еще дополнительная надбавка за работу с детьми-инвалидами?
В том случае, если мне оплату производили неправильно, могу ли я потребовать перерасчета моей заработной платы? Заранее благодарю за ответ.

Согласно п. п. 4) п.

2 Приложения 4 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» за работу с детьми с ограниченными возможностями в физическом развитии должна производится доплата в размере 40% от базового должностного оклада.
Вы вправе потребовать от работодателя произвести перерасчет Вашей заработной платы, в случае отказа работодателя произвести перерасчет, Вы можете инициировать индивидуальный трудовой спор посредством обращения в согласительную комиссию.

Как производится компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и выплата пособия на оздоровление гражданским служащим?

Согласно п. 2 ст.

96 Трудового кодекса Репсублики Казахстан при прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска) производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков).
Выплата пособия на оздоровление в размере должностного оклада производится в соответствии с п. 10 ст. 139 Трудового кодекса РК один раз в календарном году только при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.В целях защиты права педагогических работников на получение пособия для оздоровления в полном объеме следует также опираться на п.9.2 Отраслевого соглашения о социальном партнерстве между Министерством образования и науки Республики Казахстан и ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки» на 2015-2017 годы,  которым работодатели взяли на себя обязательство:«Обеспечивать выплату гражданским служащим пособия на оздоровление в размере должностного оклада при предоставлении им ежегодного оплачиваемого трудового отпуска. Размер пособия на оздоровление учителям, педагогам дополнительного образования, преподавателям рассчитывается из их фактической учебной нагрузки на день предоставления отпуска. Лицам, работающим на условиях совместительства, пособие назначается и выплачивается на общих основаниях».

На основании п. 4. ст. 92 Трудового кодекса РК оплата ежегодного трудового отпуска производится не позднее чем за три рабочих дня до его начала, а в случае предоставления трудового отпуска вне графика отпусков – не позднее трех рабочих дней со дня его предоставления.

Прошу Вашей помощи в разъяснении вопроса о правильном начислении отпускных учителю, работающий в г. Семей. Будут ли начислены отпускные за отработанный период или она имеет право на получение отпускных в полном объеме?

Согласно п. п. 7) п. 1 ст. 22 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – ТК РК), работник имеет право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, который предоставляется за один рабочий год.

Однако, если работник отработал в организации меньше или больше одного года, то работодателю необходимо правильно рассчитать количество дней, положенных работнику за проработанное время.
Обычно для расчета продолжительности трудового отпуска используется следующая формула: А / 365 (количество дней в году) × В.

А – количество календарных дней трудового отпуска, положенного работнику за 1 рабочий год.
В – количество календарных дней, которое включается в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а именно согласно ст.

91 ТК РК:1) фактически проработанное время;2) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично;3) время, когда работник фактически не работал в связи с временной нетрудоспособностью, в том числе время нахождения в отпуске по беременности и родам;4) время, когда работник фактически не работал перед восстановлением на работе.

Таким образом, в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск не включаются дни нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы, дни прогулов, дни нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, дни нахождения работника в учебном отпуске (если такой отпуск является неоплачиваемым).

Примерный расчет продолжительности ежегодного трудового отпуска для работника: Согласно п. п. 2) п. 1 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об образовании» Вам положено ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней за рабочий год, а также согласно п.

п. 3) ст.

13 Закона РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне» от 18 декабря 1992 года № 1787-XII учитель имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание в зоне повышенного радиационного риска продолжительностью 10 календарных дней.

Для расчета продолжительности ежегодного трудового отпуска за отработанный период необходимо подсчитать количество календарных дней, включаемых в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а затем подставить полученную цифру в формулу.

Расчёт:

Источник: http://edu-tradeunion.kz/ru/article/index/40/42

Вопрос: В образовательном учреждении (дошкольное отделение) работает учитель-логопед. Является ли педагогическая нагрузка учителя-логопеда в количестве 20 часов рабочим временем? Или же рабочее время учителя – логопеда включает 20 часов педагогической нагрузки в рамках 36 часовой рабочей недели, где оставшиеся 16 часов – иной функционал (подготовка к занятиям, консультации с родителями, участие в педагогических советах и т.д.)? Если все таки 20 часов являются рабочим временем учителя логопеда (4 часа в день), должны ли мы включать сюда перерыв для отдыха и питания? Если да, то как мы можем это сделать при непрерывной работе с детьми… (информационный портал Роструда

Доплата учителям - логопедам

В образовательном учреждении (дошкольное отделение) работает учитель-логопед. 1.

Является ли педагогическая нагрузка учителя-логопеда в количестве 20 часов рабочим временем? Или же рабочее время учителя – логопеда включает 20 часов педагогической нагрузки в рамках 36 часовой рабочей недели, где оставшиеся 16 часов – иной функционал (подготовка к занятиям, консультации с родителями, участие в педагогических советах и т.д.)? 2. Если все таки 20 часов являются рабочим временем учителя логопеда (4 часа в день), должны ли мы включать сюда перерыв для отдыха и питания? Если да, то как мы можем это сделать при непрерывной работе с детьми в течение этих 4-х часов? 3. Может ли учитель-логопед, отработав свои 4 часа в день, продолжать работу в этом же учреждении, как воспитатель? Как правильно оформить эту подработку (совмещение или внутреннее совместительство)? Сколько часов в данной ситуации возможно для совмещения (совместительства)?

1.

Норма часов в количестве 20 часов в неделю устанавливается только для проведения учебных занятий, остальная часть педагогической работы, включая консультирование педагогических работников и родителей, подготовка отчетов и другой документации, подготовка к занятиям и т.п., не конкретизировано по количеству часов, но является также рабочим временем и не может составлять в совокупности с нормируемой частью более 36 часов в неделю.

2. 20 часов в неделю включают время учебных занятий и перемены между каждым учебным занятием. Для педагогических работников, которые выполняют свои обязанности непрерывно в течение установленной нормы рабочего времени, перерыв для приема пищи не устанавливается. Таким работникам обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, т.е. во время перемен.

3. Может. Педагогическая работа на разных педагогических должностях в одном и том же образовательном учреждении не считается совместительством, поэтому с такими педагогическими работниками не требуется заключать еще один трудовой договор в порядке внутреннего совместительства.

Выполнение педагогическими работниками дополнительной работы по другой профессии может быть оформлено как совмещение профессий (должностей) путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору с указанием объема, содержания дополнительной работы и размера доплаты за ее выполнение.

Продолжительность рабочего времени для работы в качестве воспитателя не должно превышать 10 часов в неделю.

Правовое обоснование:

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ч. 1 ст. 333 ТК РФ).

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 20 часов в неделю – учителям-дефектологам, учителям-логопедам, логопедам (п. 3 Приказа Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075 “О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников”).

В силу п. 1 Примечания к Приказу Минобрнауки РФ от 24.12.

2010 N 2075 продолжительность рабочего времени педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.

Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 г. N 69 (п.п. 1.2, 2.1-2.

2) определено, что выполнение другой части работы преподавателями, ведущими преподавательскую (учебную) работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.

Выполнение другой работы (в частности, время, затраченное непосредственно на подготовку к работе по обучению, изучение индивидуальных особенностей обучающихся, выполнение обязанностей, связанных с участием в работе предметных (цикловых) комиссий, педагогических и методических советов и т.п.) вытекает из их должностных обязанностей.

Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее – учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе “динамический час” для обучающихся I класса.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.

Согласно п. 2.

3 Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает: выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия; выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).

Согласно п. 1.

4 Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.

Согласно ст. 282 ТК РФ совместительство – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Особенности регулирования работы по совместительству для отдельных категорий работников (педагогических, медицинских и фармацевтических работников, работников культуры) помимо особенностей, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, могут устанавливаться в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Постановление Минтруда РФ от 30.06.

2003 N 41 “Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры” устанавливает, что для педагогических работников не считаются совместительством и не требуют заключения (оформления) трудового договора следующие виды работ: е) педагогическая работа в одном и том же учреждении начального или среднего профессионального образования, в дошкольном образовательном учреждении, в образовательном учреждении общего образования, учреждении дополнительного образования детей и ином детском учреждении с дополнительной оплатой. Выполнение работ, указанных в подпунктах “б”-“з” допускается в основное рабочее время с согласия работодателя.

Согласно ст. 60.

2 ТК РФ с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ.

Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности).

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

В силу ст.

 151 ТК РФ при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Продолжительность работы по совместительству педагогических работников устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и по каждому трудовому договору она не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели (пп. “б” п. 1 Постановления N 41).

Информационный портал Роструда “Онлайнинспекция.РФ”, сентябрь 2015 г.

Источник: http://base.garant.ru/57324467/

Вопрос: Какова оплата труда учителя-логопеда в 2015 году? Что в нее входит? Снимается ли 20% надбавка за сложность? Если да, то почему? Если нет – правомерно ли снятие ее работодателем? Почему снимают доплату за категорию? (информационный портал Роструда

Доплата учителям - логопедам

1. Какова оплата труда учителя-логопеда в 2015 году? Что в нее входит? 2. Снимается ли 20% надбавка за сложность? Если да, то почему? Если нет – правомерно ли снятие ее работодателем? 3. Почему снимают доплату за категорию?

1. Оплата труда работника устанавливается трудовым договором на основании коллективного договора или локального нормативного акта, устанавливающего систему оплаты труда в организации, в которой работает работник.

Заработная плата (оплата труда работника) включает в себя вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

2, 3. Если размер надбавки к окладу (должностному окладу) за сложность устанавливается трудовым договором, то работодатель может внести изменения в трудовой договор по своей инициативе по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины).

При этом работник должен быть предупрежден об этом изменении не позднее чем за два месяца с указанием причин, вызвавших такое изменение. По истечении 2-х месяцев, если работник согласен на такие изменения, с ним заключается дополнительное соглашение к трудовому договору.

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ.

Если размер надбавки предусмотрен только локальным нормативным актом работодателя, то он имеет право внести в него изменения и должен ознакомить работников с ним.

Правовое обоснование:

В силу ст.

 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) (ч. 1 ст. 129 ТК РФ).

В силу ст.

 74 ТК РФ в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ.

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ.

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

Работодатель обязан знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (ч. 2 ст. 22 ТК РФ).

Информационный портал Роструда “Онлайнинспекция.РФ”, октябрь 2015 г.

Источник: http://base.garant.ru/57357420/

Консультант закона
Добавить комментарий