Стоит ли вместе с претензией отправлять копии обращений в гос структуры?

Звернення споживачів – Енергопостачальна компанія ТОВ

Стоит ли вместе с претензией отправлять копии обращений в гос структуры?
sh: 1: –format=html: not found

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних і особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (Клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і суспільного життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (Бездіяльність), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якого оформлені відповідно до законодавства. письмове звернення також може бути направлено з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронна звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути вказано електронної пошти, на який заявнику може бути направлено відповідь, або відомості про інших засобах зв'язку з ім.

Застосування електронного цифрового підпису при відправці електронного обігу не потрібно.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше ніж через десять днів з дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Чи не розглядаються також повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не вимагають додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Всі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Источник: http://www.oet.com.ua/index.php?page=contakt&lang=ru

Порядок обращения

Стоит ли вместе с претензией отправлять копии обращений в гос структуры?

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в ФАС России и ее территориальные органы.

Виды обращений

  Граждане могут направлять в ФАС России и ее территориальные органы:

1) предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности ФАС России и ее территориальных органов, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;

2) заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе ФАС России, ее территориальных органов и должностных лиц, либо критика деятельности ФАС России, ее территориальных органов и должностных лиц;

3) жалобу – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

4) иные обращения.

Порядок рассмотрения

По антимонопольному законодательству

Обращение гражданина, указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства, рассматривается центральным аппаратом ФАС России или ее территориальным органом 30 дней с возможностью продления на 60 дней (например, в случае запроса дополнительной информации).

Подробнее про порядок подачи жалобы читайте здесь.

Как правильно подать жалобу на действия страховой организации при оформлении полиса ОСАГО читайте здесь.

По рекламному законодательству

Обращения граждан, указывающие на признаки нарушения рекламного законодательства, рассматриваются центральным аппаратом ФАС России или ее территориальными органами 30 дней с момента регистрации с возможностью продления на 30 дней (например, в случае запроса дополнительной информации).

Подробнее про порядок подачи жалобы читайте здесь.

Как правильно подать жалобу на незаконную СМС-рекламу читайте здесь.

По закону о контрактной системе

Обращения, квалифицированные как жалоба на нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, рассматриваются центральным аппаратом ФАС России и ее территориальными органами в течение 5 рабочих дней с момента их регистрации (в случае надлежащего оформления жалобы).

Подробнее про порядок подачи жалобы читайте здесь.

По закону о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Обращения, квалифицированные как жалоба на нарушение законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, рассматриваются центральным аппаратом ФАС России и ее территориальными органами в течение 7 рабочих дней со дня поступления жалобы(в случае надлежащего оформления жалобы).

Подробнее про порядок подачи жалобы читайте здесь.

По  законодательству о градостроительной деятельности

Обращение гражданина, указывающие на признаки нарушения процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, рассматривается центральным аппаратом ФАС России или ее территориальным органом 7 рабочих дней с возможностью продления на 7 дней (например, в случае запроса дополнительной информации).

Подробнее про порядок подачи жалобы читайте  здесь.

Порядок составления и рассмотрения письменного обращения (предложения, заявления) в ФАС России, направленного по почте или факсу

Согласно ст. 7. Федерального закона от 2 мая 2006 г.

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает: – либо наименование государственного органа, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица; – свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); – почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения; – суть предложения, заявления или жалобы; – ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в ФАС России, ее территориальный орган или должностному лицу (статья 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»).

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию ФАС России и ее территориальных органов, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения (статья 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»).

Источник: http://fas.gov.ru/pages/contacts/requests/poryadok-obrashheniya.html

Претензия потребителя – как написать и как вручить

Стоит ли вместе с претензией отправлять копии обращений в гос структуры?


Электронная библиотека потребителя

Претензия потребителя – зачем нужна, как написать и как вручить


Соколова Ирина Евгеньевна
,
руководитель аналитического управления Объединения потребителей России

Часто случается, что у потребителя возникают претензии к качеству приобретенного товара (к качеству выполненной работы), а продавец (или исполнитель, выполнивший работу) отказывается реагировать на  его  устные требования. В таком случае потребителю необходимо  составить письменное обращение, в котором изложить суть имеющихся у него претензий и заявить определенные требования. 

Остановимся подробно на том, как правильно оформить такое обращение, которое обычно носит название «ПРЕТЕНЗИЯ» (или «ЗАЯВЛЕНИЕ»).

КАК НАПИСАТЬ ПРЕТЕНЗИЮ

Итак, претензия оформляется в произвольной форме, но желательно, чтобы в ней присутствовали шесть основных (обязательных) частей:

1 – сведения о том, к кому и кто обращается (по аналогии с обычным почтовым отправлением); 2  – сведения о приобретенном товаре, заказанной услуге (работе); 3  – суть ваших претензий к товару, услуге (работе); 4  – требования, с которыми вы обращаетесь к продавцу (исполнителю); 5 – перечень приложений к претензии; 6 – подпись потребителя и дата. Теперь остановимся подробнее на оформлении каждой части претензии.

Часть 1. В начале обращения необходимо указать:

1. Кому оно адресовано, например: генеральному директору ООО «Молоток» Иванову П.П. Если фамилия руководителя не известна, достаточно указать следующее: руководителю ООО «Молоток». 2. От кого подается претензия: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, почтовый (или электронный) адрес для ответа на претензию. Часть 2. Сведения о приобретенном товаре, заказанной услуге (работе) О товаре в претензии необходимо сообщить следующее: – какой товар был приобретен (его наименование, марка, артикул, иные отличительные признаки); – стоимость товара; – дата покупки (обычно указана в кассовом или товарном чеке или ином документе); – при необходимости указываются сведения о гарантийном сроке, установленном на товар (к претензии прикладывается гарантийный талон). О выполненной работе в претензии необходимо сообщить следующие сведения:
– описание работы; – номер договора и дата его заключения; – дата выполнения работы или дата подписания акта приема-передачи результата выполненных работ; – стоимость работы; – при необходимости указать информацию о сроке гарантии на работу – он обычно указывается в договоре или в акте или в ином документе, выданном исполнителем потребителю после окончания работы.

 Пример 1.1:10 января 2012 года я приобрела в вашем магазине чайник фирмы «Одуванчик Ltd», стоимостью 2300 руб., что подтверждается кассовым чеком. На чайник был установлен гарантийный срок 1 год, что подтверждается гарантийным талоном, выданным мне в момент покупки.
 Пример 2.1:5 марта 2011 года я заключил с вашей организацией договор № 210 на изготовление, доставку и установку мебели. Сумма договора составила 56000 руб. Мебель была доставлена и установлена 1 июня 2009 года. На мебель был установлен гарантийный срок – 18 месяцев, что подтверждается пунктом 4.5 договора.

Часть 3. Суть претензий к товару,  услуге (работе)

В произвольной форме нужно изложить свои претензии к товару или услуге (работе). Например, сообщить о том, что товар имеет недостаток (подробно описать этот недостаток), или уведомить о том, что работа выполнена с нарушением срока, установленного договором, или допущены иные нарушения ваших прав.

 Пример 1.2:Через месяц после покупки чайник перестал включаться (стал протекать и т.п.).
 Пример 2.2:В январе 2010 г. в мебели был обнаружен недостаток: деформация фасадов, перекос дверей и т.п.

Часть 4. Требования к продавцу (исполнителю) В претензии необходимо изложить конкретные требования: заменить некачественный товар, уценить товар, вернуть уплаченную за товар сумму, устранить недостатки, возместить убытки, выплатить неустойку и др. Предъявленные требования должны быть обоснованы и соответствовать законодательству, например, статьям 18 или 29 Закона «О защите прав потребителей». Поэтому в претензии, желательно не только перечислить конкретные претензии к товару (работе или услуге), но и сослаться на нормы законодательства, которые могут быть основанием для предъявления этих требований. Если требуете возместить убытки, к претензии нужно приложить копии документов, которые подтверждают размер причиненных убытков, а если требуете выплатить неустойку – обосновать  ее размер, сделав необходимый расчет. Можно включить в текст претензии предупреждение о последующем обращении в Роспотребнадзор или суд за защитой своих прав, в случае если продавец откажется добровольно удовлетворить претензию потребителя. Часть 5. Необходимо указать, копии каких документов  прилагаются к претензии. Такими документами, в зависимости от ситуации, могут быть: товарный или кассовый чек, гарантийный талон, договор, акт  гарантийной мастерской или сервисного центра, заключение независимой экспертизы и т.п. Часть 6. В конце претензии обязательно должна стоять фамилия, имя, отчество потребителя, его подпись и дата

КАК ПРАВИЛЬНО ВРУЧИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ

Претензию можно вручить лично, приехав в магазин (или офис исполнителя, изготовителя и др.). Один экземпляр претензии необходимо передать любому должностному лицу, например администратору или юристу – если вы имеете дело с большим офисом или непосредственно продавцу в маленькой торговой точке.  Помните, принимать претензию руководитель организации лично не обязан! На втором экземпляре (он должен остаться у потребителя) необходимо получить отметку о принятии претензии, которая обычно включает в себя: подпись лица, принявшего претензию, ее расшифровку (фамилия, имя, отчество, должность), дату принятия, печать или штамп (юридического лица или индивидуального предпринимателя). Наличие печати (штампа) на претензии не обязательно – суды, в большинстве случаев, считают доказанным факт вручения претензии и без нее. Претензию можно отправить обычной почтой (или телеграммой). Отправлять письмо с претензией нужно обязательно заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения (в описи сделать запись – претензия с такими-то требованиями. Например: претензия с требованием о замене товара). “Путь” письма легко проследить с помощью интернет-ресурса http://info.russianpost.ru/servlet/post_item. Здесь вы сможете узнать дату доставки заказного письма адресату по идентификационному номеру, указанному в квитанции. Распечатка с этого сайта принимается судами как доказательство факта (даты)  вручения претензии. Текст отправленной телеграммы нужно заверить на почте и сохранить вместе   с уведомлением о ее вручении. Документы, полученные с почты (чек, опись вложения, уведомление о вручении), необходимо сохранить – они будут являться доказательством получения адресатом вашей претензии. Итак,  для того, чтобы претензия была составлена грамотно необходимо соблюдать следующие простые правила:  – из текста претензии должно быть понятно: кто, от кого, почему и что требует; – претензия должна быть подготовлена в двух экземплярах; – нужно иметь подтверждение того, что претензия была получена продавцом (исполнителем), с указанием даты ее получения. ЗАЧЕМ НУЖНО ПИСАТЬ ПРЕТЕНЗИЮ

Досудебная письменная претензия к продавцу (исполнителю)  не является обязательной – в силу Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе сразу обратиться в суд. Но все же обращаться к продавцу (или исполнителю) с досудебной претензией очень важно –   законодательство в этой части имеет некоторые особенности, о которых необходимо знать.

Рассмотрим пример 1.
Допустим, что установленный договором срок выполнения обязательства исполнителем нарушен и потребитель, руководствуясь ст. 28 Закона “О защите прав потребителей”, устно заявил о расторжении договора и потребовал вернуть деньги. Исполнитель проигнорировал требования потребителя,  деньги в установленный законом срок не вернул. Потребитель вынужден обращаться в суд с исковым заявлением, в котором, в том числе, требует выплатить ему законную неустойку за нарушения срока возврата денежных средств. Но суд “верит” только документам, т.е. ему потребуются доказательства. И потребитель будет обязан предъявить суду такие  доказательства – документы, подтверждающие факт того, что требование действительно предъявлялось исполнителю и дату, когда оно было принято исполнителем. Таким доказательством и будет являются письменная досудебная претензия. Но если факт обращения с таким требованием не будет считаться доказанным – по причине того, что претензии предъявлялись устно, то и у суда не будет оснований для взыскания неустойки.  Рассмотрим пример 2. Законом «О защите прав потребителей» предусмотрена ответственность продавца (исполнителя и др.) за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя – за такой отказ суд взыскивает с ответчика штраф в пользу потребителя.  Допустим, был приобретен товар, в котором обнаружились недостатки. Потребитель устно потребовал вернуть деньги за этот товар, но получил отказ. Подумав, потребитель все же обратился в суд и выиграл дело. Но по решению суда  смог вернуть только сумму, которую заплатил за товар. А если бы досудебная претензия была правильно написана и вручена, то суд присудил бы потребителю еще и неустойку (1 % от стоимости товара за каждый день задержки возврата денежных средств) и штраф в размере 50 % от присужденного в пользу потребителя – за отказ добровольно разрешить дело в досудебном порядке. Например: Товар был куплен за 10 000 руб. Продавец нарушил срок возврата денег на 100 дней, в подтверждении этого потребитель предъявил врученную претензию. Посчитаем неустойку: 10 000 руб. х 1 % х 100 дней = 10 000 руб. Итак, суд присудил потребителю: стоимость товара (10 000) + неустойку (10 000), т.е. 20 000 руб. В дополнение к этому суд взыскал с продавца штраф:  (50 % от присужденного): 20 000 руб. х 50 % = 10 000 руб. Таким образом, если бы потребитель написал досудебную претензию и правильно ее вручил, то на основании решения суда смог бы получить 30 000 руб.

СПРАВОЧНО

В ряде случаев досудебный порядок предъявления претензий, является обязательным. Например, таких как  спор, вытекающий из договора перевозки пассажира, багажа и груза, из договора реализации туристического продукта, договора предоставления услуг связи и ряда других.

ВЫВОДЫ Несмотря на то, что предъявление досудебной претензии в большинстве случаем не является обязательным, мы рекомендуем потребителю использовать этот путь для того, чтобы документально зафиксировать юридически значимые факты, необходимые для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

Отсутствие надлежащим образом оформленной и врученной продавцу досудебной претензии может затруднить ход судебного разбирательства, а в ряде случаев сделать невозможным взыскания  неустойки и (или) штрафа в пользу потребителя.

 

Перепечатка возможна только в некоммерческих целях с обязательным указанием автора и активной гиперссылкой на наш сайт.

Источник: http://www.potrebitel-russia.ru/?id=1100

Как правильно писать обращения во всякие инстанции

Стоит ли вместе с претензией отправлять копии обращений в гос структуры?

На Пикабу часто возникают посты о том, как люди жалуются на те или иные бытовые проблемы. В одно время мне попался хорошая статья о правильном написании обращений во всевозможные инстанции. Мне помогало много раз, делаюсь с вами. Текст длинный, но может кому-то это поможет, и где-то жизнь вокруг станет лучше.

Статья Антона Буслова Мymaster.

Аннотация

Всем иногда приходится писать письма в государственные органы, или ведомства, призывать кого-то к труду или ответственности. Но мало кто умеет делать это правильно.

Как правило граждане пишут что-то по форме напоминающее объяснительную директору, а по содержанию – плач Ярославны. Чиновники не дураки, и давно умеют по форме письма определять кому и как надо отвечать.

Залог хорошего результата обращения – правильная форма и стилистика письма. Если хотите повысить результативность своих обращений – эта статья для вас.

Как начать

Первое правило эффективного обращения – если хотите чего-то добиться, то в письме к чиновнику надо сделать за него его работу. Если вы занимаете позицию «какого черта я должен за них работать – им зарплату платят!» – то дальше можете не читать.

Итак, работа по любому обращению начинается с того, чтобы определить, кто же за его рассмотрение отвечает. И если письмо пришло «не по адресу», то чиновники имеют право его переслать «по подведомственности». Для вас это будет означать простую вещь – плюс 30 дней к рассмотрению вашего обращения.

Для этого важно знать, что у нас есть три уровня власти – федеральная (на практике старается не отвечать ни за что), региональная (уровень области и соблюдения в ней не только областных, но и федеральных законов) и муниципальная (самая бесправная власть, которая, при этом, отвечает за большинство вопросов).

Есть важный принцип – если муниципальный закон противоречит федеральному, то муниципальный закон должен быть отменен, а вы имеете право действовать согласно федерального.

Чтобы читать и понимать законы совершенно не надо заканчивать юрфак и быть практикующим адвокатом – в 99% случаев там все написано прозрачно и понятно, юристы живут оставшимся 1% и тем, что люди обычно вообще не берут на себя труд что-то почитать из законов.

Кому писать

В большинстве случаев, когда речь идет не о политике, отвечать будет муниципалитет. В рамках муниципалитета тоже вовсе не обязательно писать все мэру города – эффективней разобраться с тем, кто отвечает на этот вопрос в его администрации.

Сделать это очень просто – у всех органов власти по закону должны быть сайты, на сайтах, опять же по закону, должны быть представлены структуры администрации (например: комитет по транспорту, управление по ЖКХ, департамент туризма). На этих страницах есть такие документы, как «Положения о…» Например «Положение о департаменте по транспорту». В таких документах подробно перечислены вопросы, за которые данный орган несет ответственность.

То же самое верно и для региональной и для федеральной власти.

Как начать

Итак, мы пишем письмо, определились с тем к какому уровню власти оно относится, нашли ответственный орган, который курирует наш вопрос. Даже нашли, как зовут его начальника.

Как начать? Начинать (да и продолжать) надо так, чтобы не получить в ответ на свои труды отписку.

Так что первой строчкой должно идти основание, по которому мы пишем письмо именно этому чиновнику. «В соответствии с Положением о департаменте транспорта г.о. Иваново, Департамент отвечает за контроль организаций, занимающихся маршрутными перевозками на территории г.о. Иваново…»

То есть мы даем понять чиновнику, что вопрос его, и что мы точно знаем, что вопрос именно его.

Определяем нарушение

Дальше нам надо жаловаться на конкретные нарушения наших с вами прав. Поэтому мы должны найти сами закон, который четко говорит о том, что наши права были нарушены.

Как его искать? Да очень просто – Яндексом и логикой.

Подумайте – как бы вы назвали тот закон, который бы рассказывал о том, на что вы жалуетесь. Водитель курил в маршруте? Ищем «Закон об ограничении табакокурения»… Первая строка Яндекса говорит, что закон на самом деле называет «Об ограничении курения табака» и дает текст закона. И так далее.

Есть особый класс законов, именуемых Кодексами. В них содержится уйма полезной информации, так что первым делом советую поискать ответ на свою проблему именно там. Есть Кодекс об административных правонарушениях, Жилищный кодекс, Гражданский кодекс, Водный кодекс, Трудовой – ну и так далее.

Так что, найдя какой закон регламентирует наш вопрос, и что именно из этого закона было нарушено, можно продолжать писать текст нашего письма.

Он будет примерно в такой стилистике «В соответствии с ФЗ №999-ФЗ статья 6, пункт 4. Солнце «должно иметь округлую форму и желтый оттенок», однако в Урюпинском районе Волгоградской области с 12 апреля Солнце представляет собой синий квадрат».

Таким образом, вы конкретно указываете на суть нарушения, и говорите какой закон нарушен. Чиновнику остается только убедиться, что вы верно процитировали этот закон.

Пишем чего хотим

После того, как вы написали, почему обратились именно в этот орган, и сослались на конкретные пункты законов, которые были нарушены, надо написать чего же вы собственно хотите от чиновника. Писать лучше по пунктам, чтобы сложнее было «замылить» какой-то из пунктов. Например:

«В связи с изложенным, прошу:

1) Провести проверку по данному обращению, установить виновных в нарушении ФЗ №999-ФЗ

2) Обеспечить выполнение п. 6. ФЗ №999-ФЗ

3) Ответить на данное обращение письменно, в установленный законом срок»

Обратите внимание на пункт 3. По Закону о порядке рассмотрения обращений граждан, вам обязаны ответить в течение 30 дней. Орган имеет право продлить срок рассмотрения, но об этом он обязан вас письменно уведомить.

Ждем ответ

По закону вам обязаны отвечать «по существу вопроса». То есть если вам не ответили на вопрос, ответили не правду, или не ответили по существу – это повод обратиться в прокуратуру, назвав номера входящих писем и потребовать от прокуратуры привлечь нарушителя к административной ответственности.

Прокуратура настучит нарушителю, и обяжет его ответить вам правильно.

У меня был забавный случай, когда я пожаловался на нарушение санитарных норм в вагонах трамвая в Самаре в Роспотребнадзор, а тот меня отшил.

Тогда я пожаловался на него в городскую прокуратуру, которая прислала мне ответ, что санитарную норму, на которую я ссылаюсь, проверить не удалось, так как ее нет в базе Консультант-плюс 🙂 Пришлось написать полное сарказма письмо в областную прокуратуру с жалобой на городскую – им вставили, и следующий ответ из городской прокуратуры был уже по существу.

Небольшие секреты

Еще ряд важный вещей, которые стоит применять в такой переписке.

Во-первых, никогда не пишите более чем 1,5 страниц текста А4 (14 шрифтом). Если надо больше – делайте приложения к письму, и будьте готовы что их могут не прочитать.

Во-вторых, если вы на кого-то жалуетесь, то, по закону, ваше письмо не имеют права переслать тому, на кого вы жалуетесь, для ответа. Так что жалобу бывает не вредно так и озаглавить – «Жалоба на …». Причем в конце письма стоит напомнить, что согласно ФЗ “Об обращениях граждан” жалоба не может быть направлена для ответа субъекту вашей жалобы.

В-третьих, полезно бывает посылать письмо в копии в несколько инстанций, причем указывая это даже в электронных обращениях. Тогда ведомство, в которое письмо пришло, понимает, что так или иначе отвечать придется. Например, полезно писать в мэрию города о нарушении, и в копии, это направлять в городскую прокуратуру.

В-четвертых, полезно давать понять, что вы хорошо знаете закон об обращениях граждан, и вкраплять цитаты из него в текст письма. Например, этот закон запрещает оглашать ваше имя тому, на кого вы жалуетесь.

В-пятых, в электронной приемной вас никто не принуждает писать реальные имя, фамилию или адрес. Проверка все равно будет проведена.

Важно понимать стилистику письма – это ДЕЛОВОЕ письмо. Даже если адресат вас замучал, оно должно быть вежливым, деловым.

Ни в коем случае не пишите “требую” – это читается ужасно комично, и сразу выдает в вас зеленого человека, ждущего отписку. Употребляете оборот “в связи с изложенным ПРОШУ Вас:”

Очень важно писать само обращение в соответствии с имеющимся законом об обращениях (ФЗ 59 “О порядке рассмотрения обращений граждан”). Он коротенький, простой – прочитайте его.

Пример полного текста обращений можно найти в оригинальном посте (в конце)

Всем удачи!

Источник: https://pikabu.ru/story/kak_pravilno_pisat_obrashcheniya_4934529

Консультант закона
Добавить комментарий